SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

ČO JE BESST?

Anglicko-slovenská škola BESST je komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, kde sa plynulo staráme, vychovávame a vzdelávame deti od útleho veku od troch rokov v materskej škole, cez deti a starších žiakov na základnej škole, až po mladých a dospievajúcich ľudí na gymnáziu. BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University. Naša história sa začala písať v roku 2009 a dnes patríme k prestížnym školám so štatútom Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete. Vysokú úroveň vyučovacieho procesu u nás dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

Anglicko-slovenská škola BESST je komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, kde sa plynulo staráme, vychovávame a vzdelávame deti od útleho veku od troch rokov v materskej škole, cez deti a starších žiakov na základnej škole, až po mladých a dospievajúcich ľudí na gymnáziu. BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University. Naša história sa začala písať v roku 2009 a dnes patríme k prestížnym školám so štatútom Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete. Vysokú úroveň vyučovacieho procesu u nás dopĺňa harmónia, priateľská atmosféra a komfortné moderne vybavené prostredie.

Súkromná základná škola BESST

Sme súkromná základná škola, ktorá funguje od školského roku 2009/2010. Prvé dva roky sme boli pobočkou Súkromnej základnej školy v Bratislave. V máji 2011 sme získali štatút Cambridge International Centre, ktorý nám umožňuje poskytovať vzdelávanie akceptované na celom svete.  V júni 2011 nás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaraďuje do siete škôl a tým sa osamostatňujeme od Bratislavy. Takto vzniká prvá trnavská súkromná základná škola.

 
besst foto-359.jpg

Benefity

 
 • BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE
 • Medzinárodný program CAMBRIDGE UNIVERSITY
 • KOMPATIBILITA so štátnym vzdelávacím programom
 • KVALITNÝ PEDAGOGICKÝ TÍM vrátane špeciálno-pedagogickej starostlivosti
 • INDIVIDUÁLNY A ĽUDSKÝ PRÍSTUP ku každému dieťaťu
 • Maximálne 16 DETÍ v triede
 • Štipendiá pre nadané deti
 • LETNÉ TÁBORY
 • Učitelia s rodným jazykom ANGLICKÝM
 • ŠPIČKOVÉ VYBAVENIE: iPady, počítače, interaktívne tabule, moderné vyučovacie pomôcky
 • MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ: viac ako 20 rôznorodých krúžkov
 • Týždenný lyžiarsky výcvik a škola v prírode
 • Školský AUTOBUS v Trnave
 • KVALITNÉ STRAVOVANIE
 • MOTIVAČNY SYSTÉM BESST: rozvoj a budovanie morálnych hodnôt
 
koncepcia.png

Koncepcia

Nastúpili sme na cestu, ktorou sa vydávajú najlepšie školy Európskej únie. Na cestu prípravy komplexnej osobnosti pre život v modernej spoločnosti.

 
Besst-146.jpg

Komunikácia a angličtina

U žiakov rozvíjame komunikačné schopnosti prostredníctvom bilingválneho vzdelávania. Hodiny u nás sú vedené v dvoch vyučovacích jazykoch – v slovenskom a v anglickom. Žiaci majú už od 1. ročníka zaradených v rozvrhu niekoľko hodín s učiteľom s rodným jazykom anglickým. Žiaci „speakujú“ aj na hodinách matematiky, science (prírodovedné vedy), informatiky, výtvarnej či telesnej výchovy.

besst foto-398.jpg

Matematická a vedecká gramotnosť

Počas celej doby štúdia je posilnená výučba matematiky, pri ktorej uplatňujeme slovenské aj cambridgeské štandardy. Sme pilotnou školou vo výučbe matematiky metódou profesora Hejného. Deti tak využívajú prirodzenú zvedavosť, tvorivé myslenie a učia sa objavovaním.

besst foto-362.jpg

Osvojenie schopnosti učiť sa

To, čo sa žiaci naučia, je veľmi dôležité v každej škole. Pre nás je však dôležité aj to, ako sa to naučia. Vedieme žiakov k samostatnosti, aby si vedeli zorganizovať vlastné učenie sa, posúdiť svoju prácu a v prípade potreby vyhľadať pomoc. Naším cieľom je, aby si žiaci veľkú časť učiva osvojili priamo počas vyučovania.

Všeobecný kultúrny rozhľad

Kreatívne vyjadrenie svojich myšlienok, skúseností, emócií a názorov prostredníctvom hudby, literatúry a výtvarných umení je u žiakov podporované nielen počas vyučovania, ale aj počas fungovania školského klubu detí. Ponúkame množstvo tvorivých i hudobných krúžkov.

Besst-180.jpg

Informačná technológia

Škola je vybavená najmodernejšou technikou. V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Všetci naši žiaci i učitelia tiež disponujú iPadmi, ktoré sú každodennými pomocníkmi pri ich štúdiu a práci. Venujeme tiež dostatok času tomu, aby sa deti naučili identifikovať potenciálne nástrahy a správať sa na internete bezpečne

besst foto-116.jpg

Podnikavosť a iniciatívnosť

Podporujeme našich žiakov v dobrých nápadoch, vedieme ich k plánovaniu a iniciatívnosti. Je pre nás dôležité, aby svoje nápady vedeli prezentovať, ale aj realizovať. Oceňujeme u žiakov schopnosti plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť. Priamo na vyučovacích hodinách pomáhame žiakom osvojiť si základné zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti zážitkovou formou .

besst foto-477.jpg

Interpersonálne kompetencie

Každý týždeň začíname rannou elipsou, spoločným rozhovorom žiakov s triednym učiteľom. Žiaci majú možnosť podeliť sa o svoje zážitky, úspechy i problémy. Učia sa zároveň sebavyjadreniu, ako aj počúvaniu iných ľudí. Deti vedieme k tímovosti, vzájomnému rešpektu a pomoci.

1501497180540.jpeg

Telesno-pohybová kompetencia

Každý deň majú žiaci 45 minútovú prestávku – pobyt vonku. V areáli školy si môžu zahrať loptové hry, zasúťažiť si, zahrať sa na preliezkach či zaskákať si na trampolíne. Pravidelne organizujeme lyžiarsky a snowboardingový kurz a školu v prírode. Deti tiež majú možnosť navštevovať športové krúžky ako napríklad futbal, florbal, tanec, plávanie, tenis... Žiakov vedieme nielen k dostatku pohybu, ale aj k zdravému stravovaniu.

cambridge.jpg

Cambridge

International Centre

BESST ako cambridgeská škola


Štatút Cambridge International Centre sme získali v máji 2011. Umožňuje nám poskytovať medzinárodne uznávané vzdelávanie potrebné neskôr na prijatie našich žiakov na najlepšie svetové univerzity. Zdieľame akademické hodnoty Cambridgeskej Univerzity a vychovávame z našich žiakov zodpovedných, kriticky mysliacich, inovatívnych a zainteresovaných ľudí. Učíme ich veriť vo svoje vlastné schopnosti a zároveň vážiť si ostatných ľudí.

Medzinárodný študijný  program na základnej škole ponúkame v predmetoch anglický jazyk, matematika a prírodné vedy. Pozostáva z dvoch stupňov: Cambridge Primary Program pre 1.-6. ročník a Cambridge Secondary 1 Program pre 7.-9. ročník.

Naši žiaci každoročne (od 3. ročníka) píšu tzv. Progression Tests. Vyhodnocujú ich naši učitelia podľa hodnotiacich stupníc Cambridgeskej univerzity. Na základe dosiahnutých výsledkov individuálnych žiakov ako aj tried monitorujeme ich progres v kľúčových oblastiach anglického jazyka (ako ich prvého alebo druhého jazyka), matematiky a prírodných vied.

Na konci 6. ročníka žiaci píšu Cambridge Primary Checkpoint Tests a na konci 9. ročníka Cambridge Secondary 1 Checkpoint Tests. Tieto testy sa posielajú do Cambridge, kde ich následne vyhodnotia.

Poskytujú žiakom, rodičom a škole nezávislú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach žiaka, ako aj porovnanie s medzinárodným priemerom. Žiaci získavajú osvedčenie Cambridgeskej univerzity o dosiahnutých výsledkoch.

Po absolvovaní medzinárodného programu na základnej škole môžu žiaci plynulo pokračovať v štúdiu v Súkromnom bilingválnom gymnáziu BESST v programoch IGCSE a A-level, získať certifikáty dokladujúce kvalitu nadobudnutých vedomostí a uchádzať sa o miesta na prestížnych univerzitách po celom svete.