SK EN
Kontakt BESST tím Cenník Dokumenty Reklamní partneri FAQ BESST práca
besst foto-191.jpg

Súkromná základná škola poskytuje vzdelávanie detí, pomôcky, mimoškolskú činnosť, uniformy a doplnkové služby za nižšie uvedené poplatky: 

Štúdium

Štúdium na škole je spoplatnené. Školné zahŕňa poskytovanie vzdelávania počas priamej vyučovacej činnosti podľa aktuálnych rozvrhov dieťaťa.

Školné na jeden školský rok od 1. 9. 2018 je:

1. – 4. ročník : 3960 € a pozostáva z troch splátok za tri obdobia v čiastke 1320 €

5. – 9. ročník : 4200 € a pozostáva z troch splátok za tri obdobia v čiastke 1400 €

Splatnosť:

 1. obdobie (09 – 12): splatnosť do 15.09.
 2. obdobie (01 – 04): splatnosť do 15.01.
 3. obdobie (05 – 08): splatnosť do 15.05.

Škola poskytuje súrodeneckú zľavu z ročného školného na dieťa, ktoré má nižšie školné:

 • na druhé dieťa vo výške 25 %
 • na tretie a každé ďalšie dieťa vo výške 50 %

Školné sa uhrádza na základe Zmluvy o poskytovania vzdelávania uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.

Registračný poplatok

Nenávratný registračný poplatok (RP) vo výške 150 € sa rodičia na základe Zmluvy zaväzujú uhradiť najneskôr do 14 dní po podpise Zmluvy na účet školy. Registračný poplatok sa platí iba raz za celé štúdium a to pri prvom nástupe do ktorejkoľvek školy zriadenej zriaďovateľom BESST, s.r.o.
Počas ďalšieho štúdia sa RP už neplatí.

Zahraničné učebnice

Paušálny poplatok za zahraničné a nadštandardné učebnice a učebné pomôcky, ktoré sú žiakovi každoročne prideľované na užívanie, je vo výške 95 € na jeden školský rok, a rodičia sú povinní tento poplatok uhradiť do 15.9. príslušného školského roka.

Poplatok zahŕňa:

 • učebnice a pracovné zošity na výučbu predmetov podľa Cambridge curriculum
 • extra učebnice a pracovné zošity mimo tých, ktoré škole pridelí MŠVVaŠ SR
 • príspevok na zakúpenie iPadu, ktorý škola poskytuje 1x za štúdium a potrebných aplikácií na iPad
 • iné pomôcky a školské materiály

Školský klub detí

Po skončení vyučovania môže žiak navštevovať Školský klub detí, v rámci ktorého prebiehajú záujmové krúžky alebo voľné činnosti od 14.30 hod. do 17.00 hod.

Poplatky za využívanie ŠKD sú:

 • počas celého týždňa: 95 € / mesiac
 • 1 deň v týždni: 20 € / mesiac
 • 17.00 hod. – 18.00 hod.: 5 € / hodina
 • po 18:00 hod.: 20 € / hodina

Školský klub sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia v školskom roku. Platby za jednotlivé obdobia sú vyrátané individuálne podľa prihlásenia dieťaťa:

 1. obdobie (09 – 12): mesačná platba x 4 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.10.
 2. obdobie (01 – 04): mesačná platba x 4 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.01.
 3. obdobie (05 – 06): mesačná platba x 2 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.05.

Školský klub detí sa uhrádza na základe záväznej prihlášky podpísanej rodičmi dieťaťa.

V rámci ŠKD prebieha viacero záujmových krúžkov, ktoré sú rôzne spoplatnené. Výber krúžkov nájdete v sekcii ŠKD

Strava

Žiak môže v našej školskej jedálni odoberať za uvedené ceny nasledujúce jedlá:

 • desiata: 0,45 € / deň
 • olovrant: 0,35 € / deň
 • obed: 2,20 € / deň
 • ovocné šťavy: 0,50 € / deň

Platby na jednotlivé obdobia sú paušálne platby. Za jeden mesiac sa ráta s odberom stravných jednotiek v počte 20 (dní).

Strava sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia. Rodič si platbu za obdobie vyráta sám podľa toho, ktorý druh stravy jeho dieťa odoberá, a to nasledovne:

 1. obdobie (09 – 12): [ 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 280 € - splatnosť 15.09.
 2. obdobie (01 – 04): [ 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 4 (počet mesiacov) = 280 € – splatnosť 15.01.
 3. obdobie (05 – 06) [ 20x2,20 (obed) + 20x0,45 (desiata) + 20x0,35 (olovrant) + 20x0,50 (ovocná šťava) ] x 2 (počet mesiacov) = 140 € – splatnosť 15.05.

Strava sa uhrádza na základe prihlásenia dieťaťa na stravovanie.

Školský autobus

Škola poskytuje prepravu žiaka z domu do školy v rámci Trnavy.
Poplatok za využívanie služby je 50 eur / mesiac.

Školský autobus sa uhrádza v troch splátkach za tri obdobia:

 1. obdobie (09 – 12): mesačná platba x 4 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.10.
 2. obdobie (01 – 04): mesačná platba x 4 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.01.
 3. obdobie (05 – 06): mesačná platba x 2 (počet mesiacov obdobia) - splatnosť do 15.05.

Školský autobus sa uhrádza na základe Zmluvy o zabezpečení prepravy uzatvorenej medzi školou a rodičmi dieťaťa.

Uniformy

Žiaci navštevujú školu v školskej uniforme, ktorá pozostáva z:

 • Polokošeľa krátky rukáv - 11 €
 • Polokošeľa krátky rukáv s 3D logom - 15 €
 • Polokošeľa dlhý rukáv - 11 €
 • Mikina na zips modrá - 15 €
 • Mikina na zips modrá (100% bavlna) - 25 €
 • Mikina "V" modrá - 13 €
 • Mikina flees zelená - 15 €
 • Pulóver úplet zelený - 22 €
 • Sveter úplet zelený - 25 €
 • Vesta úplet zelená - 18 €
 • Sukňa modrá - 15 €
 • Šaty modré - 22 €
 • Nohavice modré - 15 €
 • Kravata zelená - 7 €
 • Odznak - 2 €

Predaj uniforiem prebieha na recepcii školy od 7.30 hod. do 16.00 hod. Platba sa realizuje v hotovosti.

Spôsob, účty a termíny platieb

Pre identifikáciu Vašich platieb je dôležité, aby ste pri každej platbe vo variabilnom symbole uviedli ID žiaka, v špecifickom symbole obdobie a rok, v predmete účel platby a meno žiaka, napr.:
* VS: 1111 (ID žiaka)
* ŠS: 012017 (obdobie a rok)
* Pozn.: školné, Kováč (účel a meno)

ID žiaka je uvedené v Zmluve o poskytovaní vzdelávania.

 

Prehľad platieb a termíny splatností v šk. roku 2018/2019:

 
Druh platby Číslo účtu Splatnosť 1. obdobie Splatnosť 2. obdobie Splatnosť 3. obdobie
ŠkolnéSK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.09. 15.01. 15.05.
UčebniceSK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.09. --
Školský autobusSK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.10. 15.01. 15.05.
Školská strava SK56 7500 0000 0040 1427 5265 15.09. 15.01. 15.05.
Školský klub detí SK80 7500 0000 0040 1384 5705 15.10. 15.01. 15.05.