SK EN
Školský klub detí Krúžky Zážitky

Školský klub detí

SÚkromnej základnej školy BESST

Školský klub detí (ŠKD) zabezpečuje pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku na súkromnej základnej škole,  nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie, uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

Dôsledne zabezpečuje rekreačnú, odpočinkovú, záujmovú činnosť detí a ich pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu. 

 

REŽIM DŇA V ŠKD:

 • oddychové, relaxačné činnosti

 • záujmové činnosti

 • výchovno-vzdelávacie činnosti (príprava na vyučovanie)

 

Ranný školský klub 

od 7:00 do 8:00 hod. v triede 1.A (za akváriom doprava posledná trieda)

DSC_1056.JPG

Viac než 25

rôznorodých krúžkov

CIEĽOM VÝCHOVY V ŠKD JE:

 • rozvíjať osobnosť dieťaťa,

 • umožniť sebarealizáciu detí v skupinových i individuálnych, riadených alebo spontánnych aktivitách,

 • vedenie detí k zmysluplného využívaniu voľného času,

 • utváranie pozitívnych vzťahov medzi deťmi, posilňovanie komunikačných zručností a komunikatívnych kompetencií, ktoré vedú k rozvoju verbálnej aj neverbálnej komunikácie detí.

 • naučiť deti rozprávať sa, diskutovať, hľadať vhodné argumenty a vedieť oponovať,

 • rozvíjať a podporovať tvorivosť a fantáziu,

 • formovať životné postoje, vytvárať základ právneho povedomia, porozumenia, tolerancie a ochoty pomôcť, vytváranie vlastného sebavedomia a posilňovanie schopnosti nepodliehať cudzím negatívnym vplyvom,

 • prevencia sociálno-patologických javov ohrozujúcich deti.


ČO O NAŠOM ŠKD EŠTE (NE)VIETE?

 • Každodenné činnosti prebiehajú v triedach, v knižnici, v telocvični alebo na školskom ihrisku.

 • ŠKD je vhodný pre žiakov 1. - 9. ročníka základnej školy. V tomto školskom roku funguje 5 klubov: Club1, Club2, Club3, Club4 (pre 1.stupeň) a Teens club (pre 2.stupeň).

klub vychovávateľ miesto žiaci z tried
ŠKD 1/Ranný klub Bc. Lucia Vrtochová 1.A 1.A, 1.B, 1.C
ŠKD 2 Ing. Marcela Šógorová 1.B 2.A, 2.B, 2.C
ŠKD 3 Mgr. Miroslava Šaradínová 1.C 3.A, 3.B, 3.C
ŠKD 4 Mgr. Paulína Štefunková 3.C 4.A, 4.B, 4C, 4.D
Teens Club Mgr. Petra Chmúrová 3.B 5. - 9. ročník

ŠKD 1.
učiteľ Bc. Lucia Vrtochová
je v triede 1.A
žiaci z tried 1.A, 1.B, 1.C
-------------
ŠKD 2.
učiteľ Ing. Marcela Šógorová
je v triede 1.B
žiaci z tried 2.A, 2.B, 2.C
-------------
ŠKD 3.
učiteľ Mgr. Miroslava Šaradínová
je v triede 1.C
žiaci z tried 3.A, 3.B, 3.C
-------------
ŠKD 4.
učiteľ Mgr. Paulína Štefunková
je v triede 3.C
žiaci z tried 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
-------------
ŠKD Teens Club
učiteľ Mgr. Petra Chmúrová
je v triede 3.B
žiaci z tried 5. - 9. ročník
-------------
 • V školskom klube detí pôsobí 5 vychovávateliek, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie a zabezpečujú výchovný program pre deti. Vychovávateľky uplatňujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy. Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení ŠKD.

 • Výchovným jazykom je slovenský jazyk doplnený anglickým jazykom (povely, pozdravy a hry).

 • Školský klub detí je dôležitý výchovný partner rodiny a školy.

DSC_0303.JPG

Rozvíjame kreativitu,

osobnosť a fantáziu dieťaťa

V čase mimo vyučovania prebiehajú v rámci ŠKD mnohé záujmové krúžky pre žiakov školy. Sú rozdelené do 3 kategórií: pohybové, vzdelávacie a umelecké.