SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

Zippyho kamaráti

Zapojené triedy: 1.A, 1.B a 1.C

Program Zippyho kamaráti (Zippy´s Friends) bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children ako výsledok výskumu problematiky zvládania záťaže a stresu u detí mládeže. V súčasnosti prebieha v takmer 30 krajinách sveta. Na Slovensku sa program realizuje od roku 2013 v jednotlivých materských a základných školách pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Skúsenosti ukazujú, že po absolvovaní programu deti dokážu lepšie vyjadriť svoje emócie, porozumieť im ale tiež spracovať rôzne záťažové situácie, s ktorými sa stretávajú vo svojom sociálnom prostredí (vzťahy s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a podobne).

Počas celého programu sprevádza deti postavička Zippyho, lúčneho koníka, ktorý sa stáva súčasťou triedy a je pravdepodobné, že sa s ním počas roka stretnú i rodičia. Deti si Zippyho berú domov, je súčasťou ich každodenného života a jeho úlohou je pripomínať im všetko čo sa v programe naučia.

 Program sa realizuje v triedach prvého ročníka ZŠ (prípadne u predškolákov v MŠ) a počas jedného školského roka sa venuje 6 veľkým témam:

  1. Pocity
  2. Komunikácia
  3. Vzťahy
  4. Riešenie konfliktov
  5. Vysporiadanie sa so zmenou a stratou
  6. Zvládanie nových situácií

Aktivity a hry podporujú dieťa vo vyjadrovaní emócií, spolupráci, tolerancii a tiež empatii voči sebe i druhým. Deti sa učia, že riešenie každej situácie majú vo vlastných rukách (aký spôsob či stratégiu zvládania si zvolia). Zároveň si osvojujú a v praktických situáciách sa učia uplatňovať tzv. Zlaté pravidlá pre výber dobrého riešenia:

  1. Pomáha mi to cítiť sa lepšie.
  2. Neubližuje to mne ani nikomu druhému.

Aj tento školský rok pokračujeme v projekte podporujúcom duševné zdravie detí a rozvoj ich sociálnych a emocionálnych kompetencií – Zippyho kamaráti.

Na spoločných hodinách sa so žiakmi prvých ročníkov postupne budeme rozprávať o pocitoch, komunikácii a spôsoboch zvládania rôznych problémov a strát. Všetky témy sú preberané spôsobom vhodným pre deti vo veku od 5 do 7 rokov, prostredníctvom milo ilustrovaného príbehu o deťoch a ich zvieratku – lúčnom koníkovi Zippym.

Deti v každej triede majú „svojho“ triedneho Zippyho, pre ktorého vytvorili domček. Na víkendy si Zippyho budú postupne brať domov a prežívať s ním vlastné zážitky, o ktorých môžu kresliť (písať) do spoločného zošita o Zippym.


Ukončené moduly 3-5

V rámci programu Zippyho kamaráti sme ukončili tretí (Kamarátske vzťahy), štvrtý (Riešenie konfliktov) a piaty (Zvládanie zmien a strát) modul.

Počas prebiehajúcich hodín o kamarátstve sme sa s deťmi rozprávali nielen o tom ako si kamarátov získať, ale aj ako si ich udržať a ako riešiť rôzne situácie, ktoré v kamarátstve občas môžu prísť, napríklad keď sa jeden z kamarátov cíti odmietnutý, či keď sa nepohodnú kvôli hre alebo hračke.

V časti o riešení konfliktov sme sa učili zjednodušený postup ako dospieť k „dobrému“ riešeniu. Hovorili sme si, a vyskúšali k tomu niektoré techniky, aké dôležité je v prvom rade sa upokojiť (napríklad správnou technikou dýchania). Následne je potrebné problém pochopiť a porozmýšľať o možných riešeniach, posledným krokom je vybrať z riešení to, o ktorom si myslíme, že je najlepšie. Deti dostali i hárky k domácej aktivite, na ktorých sú ďalšie možnosti relaxačných cvičení, ktoré môžu spoločne s rodičmi cvičiť v domácom prostredí.

Posledným prebratým modulom je Zvládanie zmien a strát, v rámci ktorého sme s deťmi hovorili o veľmi náročnej a smutnej téme – o smrti. Deti veľmi otvorene hovorili o vlastných skúsenostiach so smrťou, o stratách starých rodičov, príbuzných ale aj domácich zvieratiek. V snahe netabuizovať tému smrti sme s deťmi navštívili i cintorín – bol to priestor pre deti ešte viac sa pýtať čo všetko ich v súvislosti s témou strát zaujíma. Pre deti bolo niekedy veľmi ťažké a smutné hovoriť o svojich stratách, no na druhej strane i nápomocné – v bezpečnom prostredí mohli hovoriť o svojich pocitoch a trápeniach.


Pocity a Komunikácia

Na spoločných hodinách sme ukončili prvé dva moduly programu – Pocity a Komunikácia. Deti sa učili rozlišovať a správne pomenovať jednotlivé pocity – radosť, smútok, hnev i žiarlivosť. Tiež si vyskúšali aké sú „správne“ reakcie na tieto pocity, a ktoré sú naopak nevhodné.

V časti o komunikácii sme si hovorili, aké je dôležité hovoriť o svojich pocitoch, deti si to aj vyskúšali v modelových situáciách. Dôležité a veľmi náročné je i počúvať – deti hovorili o tom, aké to je keď ich niekto nepočúva a tiež si vyskúšali oni nepočúvať. Spoločne sme tiež hľadali tých ľudí, ktorí môžu pomôcť keď to deti potrebujú -  deti menovali svojich rodičov, starých rodičov ale tiež kamarátov či pani učiteľky.