SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

PROJEKT OECD – Kritické myslenie

Pod hlavičkou: OECD, Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zapojené triedy: 3. a 8. ročník

Učitelia majú k dispozícii praktické cvičenia pre deti podporujúce kritické myslenie, tvorivosť, schopnosť riešiť problémy. Popri tom si však žiaci rozvíjajú aj interpersonálne a komunikačné kompetencie, schopnosti samostatne sa učiť, vyhľadať si zdroje informácií… Cez tento projekt využívame skúsenosti z medzinárodných metodických materiálov, ktoré si však aj sami obmieňame a inovujeme. BESST má účasť na projekte EÚ ako jedna z 5 škôl v SR.

Dňa 18.11.2015 nás navštívili vedúce projektu OECD zameraného na úroveň kritického myslenia na školách z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,  PaedDr. Dana Malá, PhD. a doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD. Na stretnutí s vedením školy, Ing. Katarínou Ondreičkovou, Mgr. Ivetou Sekáčovou a koordinátorkou projektu OECD v SZŠ BESST PaedDr.Adelou Melišekovou Dojčanovou bol Súkromnej základnej škole BESST odovzdaný Certifikát účasti v europrojekte OECD, ako jednej z piatich škôl na Slovensku. To všetko pod hlavičkou OECD, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Projekt bude na našej škole prebiehať do júna 2016.