SK EN
Čo je BESST? TOP úspechy Triedy Motivačný systém Projekty

V nadväznosti na niekoľkoročnú spoluprácu v projekte OECD CERI našej SZŠ BESST s Katedrou pedagogickej a školskej psychológie  PF UKF v Nitre sme v školskom roku 2018/2019 prostredníctvom PaedDr. Adely Melišekovej Dojčanovej, ktorá participuje vo vedecko-výskumnom projekte VEGA

1/0637/16 "Vývoj diagnostického nástroja na hodnotenie úrovne fonematického uvedomovania u detí v predškolskom veku", rozšírili spoluprácu na výskumnej štúdii zameranej na zisťovanie rizikového správania, impulzivite, citovej väzbe, hraní digitálnych hier žiakov 5.-9. ročníka ZŠ.

Projekt sa realizuje pod záštitou Katedry pedagogickej a školskej psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom doc. PaedDr. Marcely Verešovej, PhD. a PaedDr. Kataríny Szíjjártóovej, PhD., ako koordinátoriek za UKF a Katedru psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Na základe výsledkov z dotazníkov z marca 2019, ktoré budú vyhodnotené pre našu SZŠ, budeme môcť, po odborných konzultáciách, zvýšiť úroveň jednotlivých oblastí, v prípade, že výsledky vykážu niektorú z oblastí ako oslabenú. Aj touto cestou zvyšujeme úroveň starostlivosti o našich žiakov.

PROJEKT OECD – Kritické myslenie

Pod hlavičkou: OECD, Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zapojené triedy: 3. a 8. ročník

Učitelia majú k dispozícii praktické cvičenia pre deti podporujúce kritické myslenie, tvorivosť, schopnosť riešiť problémy. Popri tom si však žiaci rozvíjajú aj interpersonálne a komunikačné kompetencie, schopnosti samostatne sa učiť, vyhľadať si zdroje informácií… Cez tento projekt využívame skúsenosti z medzinárodných metodických materiálov, ktoré si však aj sami obmieňame a inovujeme. BESST má účasť na projekte EÚ ako jedna z 5 škôl v SR.

Dňa 18.11.2015 nás navštívili vedúce projektu OECD zameraného na úroveň kritického myslenia na školách z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,  PaedDr. Dana Malá, PhD. a doc. PaedDr. Monika Máčajová, PhD. Na stretnutí s vedením školy, Ing. Katarínou Ondreičkovou, Mgr. Ivetou Sekáčovou a koordinátorkou projektu OECD v SZŠ BESST PaedDr.Adelou Melišekovou Dojčanovou bol Súkromnej základnej škole BESST odovzdaný Certifikát účasti v europrojekte OECD, ako jednej z piatich škôl na Slovensku. To všetko pod hlavičkou OECD, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.
Projekt bude na našej škole prebiehať do júna 2016.