SK EN
Kalendár Zažili sme Naše úspechy Povedali o nás
Poster DOD ZŠ-01.png

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ a Zápis

Zápis prebieha v dvoch častiach. Prvá časť je testovanie práce dieťaťa v skupine, zisťujeme, či a ako dlho sa dieťa dokáže sústrediť na svoju prácu. Druhá časť zápisu je individuálne testovanie žiaka v nasledujúcich oblastiach: slovná zásoba a reč, matematické predstavy, fonematické uvedomovanie, zrakové rozlišovanie a vizuomotorika.

Deň otvorených dverí 5. 4. 2018

  • Návšteva otvorených vyučovacích hodín v čase 8.30 - 12.00 hod.
  • Stretnutie s vedením základnej školy
  • Testovanie školskej zrelosti o 10:30 hod. v knižnici

Testovanie školskej zrelosti 10. 4. 2018

Testovanie školskej zrelosti je povinné k zápisu do 1. ročníka. V prípade, že sa nezúčastníte DOD, ponúkame ďalší termín testovania dňa 10. 4. 2018 o 10:30 hod. v knižnici.

Zápis do 1. ročníka 11. - 12. 4. 2018

V prípade záujmu o zápis do 1. ročníka si rezervujte termín individuálneho stretnutia s vedením školy na tel. č. +421 908 299 018. Podmienkou zápisu je absolvovanie testovania školskej zrelosti v dňoch 5. 4. 2018 alebo 10. 4. 2018.

Čo si so sebou priniesť na zápis?

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
  • v prípade dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku k 31. 8. 2018, aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Je potrebné, aby sa zápisu zúčastnilo dieťa so zákonnými zástupcami. V prípade, ak sa niektorý z nich nemôže zápisu zúčastniť, je potrebné priniesť splnomocnenie na zápis podpísané neprítomným zákonným zástupcom.

VZOR SPLNOMOCNENIA NA ZÁPIS na stiahnutie

Tešíme sa na vás!